Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 • 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  1.1. Parduotuvė - elektroninė parduotuvė veikianti internetiniu adresu halmarbaltika.lt.
  1.2. Pardavėjas - Parduotuvės savininkas UAB „Halmar Baltika“, įmonės kodas 303307662,
  buveinės adresas Pramonės g.99-104, Vilnius LT-11115, PVM
  mokėtojo kodas LT100008615619, duomenys apie Pardavėją kaupiami ir
  saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“.
  1.3. Pirkėjas - asmuo, kuris užsisako ir įsigiję prekių Parduotuvėje, taip pat asmuo,
  kuris naudojasi kitomis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  1.4. Taisyklės - ši Parduotuvės halmarbaltika.lt naudojimosi tvarka, taikoma Pirkėjui
  teikiant užsakymą halmarbaltika.lt Parduotuvėje.

  2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2.1. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu
  kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės
  prekybos taisyklių patvirtinimo“, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
  Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis „Informacijos
  teikimo vartotojams gaires ūkio subjektams, prekiaujantiems internete“,
  taisyklėmis.
  2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu koreguoti Parduotuvės Taisykles.
  Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo
  pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
  2.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo halmarbaltika.lt
  Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais
  atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms besąlygiškai
  pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms
  paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai
  nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo
  elektroniniu būdu halmarbaltika.lt, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino
  ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
  2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies
  ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, jei jam tokia galimybė buvo suteikta.
  2.5. halmarbaltika.lt yra mažmeninės prekybos Parduotuvė, orientuota į
  Pirkėjus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams,
  nesusijusiems su verslu ar profesine veikla, tenkinti.
  3.6. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi
  Parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžias šias
  Taisykles, ar kitus galiojančius teisės aktus.
  2.7. Pirkti Parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniais asmenys nuo 16
  (šešiolikos) metų amžiaus, taip pat šių asmenų įgaliotieji
  atstovai.Užsiregistruodamas ir/ar pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog
  jis turi teisę pirkti šioje Parduotuvėje.
  2.8. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu, t.y. kuomet Pirkėjas suformavęs
  prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo ir atsiskaitymo būdą, susipažinęs su šiomis
  Taisyklėmis ir Privatumo politiką, patvirtina užsakymą bei gauna patvirtinimą,
  kad užsakymas gautas ir priimtas, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo
  sudaryta sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. Kiekviena
  sudaryta sutartis yra saugoma Pardavėjo.
  2.9. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti ar laikinai sustabdyti
  Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, tokiu atveju visi iki to
  momento sudaryti užsakymai lieka galioti.
  3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  3.1. Užsisakyti prekes Parduotuvėje Pirkėjas gali:
  3.1.1. Tapti registruotu Pirkėju – užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas
  prašomus duomenis bei išreiškus norą tapti registruotu Pirkėju;
  3.1.2. Pirkti nebūnant ir/ar nesiekiant būti registruotu Pirkėju, t.y. įvedant
  konkrečiam užsakymui aktualius duomenis nesirenkant tapti
  registruotu Pirkėju.

  3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes aukščiau nurodytais būdais, atitinkamuose
  vietose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis:
  vardą, pavardę, prekių pristatymo būdą bei adresą, telefono numerį ir elektroninio
  pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už šių duomenų tikslumą.
  3.3. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka su Pardavėjo Privatumo
  politika, taip pat sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi pagal Pardavėjo
  patvirtintas Privatumo politikos nuostatas. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad jo
  nurodytais kontaktais (telefonu ir elektroniniu paštu), būtų siunčiami
  informaciniai pranešimai, būtini užsakymo įvykdymui.
  3.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam
  neatskleisti prisijungimo duomenų ir yra už juos atsakingas.
  3.5. Pirkėjas atsako už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir
  išsamūs. Pardavėjas jokiais atvejais nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir/ar
  trečiųjų asmenų, dėl to, jog Pirkėjas nurodė netikslius, neteisingus ir/ar
  neišsamius duomenis, arba nepakeitė jų jiems pasikeitus. Pirkėjui pateikus
  trečiųjų asmenų duomenis, Pirkėjas prisima visą atsakomybę už šių duomenų
  atskleidimo ir naudojimo teisėtumą ir teisingumą.
  3.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai keisti
  duomenis, juos papildyti, taip pat pateikti prašymą panaikinti paskyrą.

  4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti šioje Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis
  Taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  4.2. Pirkėjas turintis nusiskundimų ar siūlymų dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų
  ir/ar produktų, turi teisę kreiptis į Pardavėją el.paštu: info@halmarbaltika.lt arba
  telefonu +370605 34 388 darbo dienomis nuo 10 val. iki 19 val. Nepavykus
  išspręsti ginčo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos
  tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt,
  telefono Nr. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt. nurodytais būdais.
  4.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 str. Pirkėjas
  turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, apie tai
  raštu informavęs Pardavėją. Tokiu atveju Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėlau kaip
  per 14 dienų privalo išsiųsti ar kitaip pristatyti Pardavėjui užsakytas prekes.
  Prekės turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje kartu pateikiama originali
  sąskaita faktūra. Pavyzdinę patvirtintą sutarties atsisakymo formą, galima rasti
  šioje nuorodoje: https://www.e-
  tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9
  4.4. Pirkėjui nesuteikiama teisė grąžinti prekių, jei jos buvo surinktos ir/ar
  naudojamos ir/arba sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą.
  4.5. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes bei už jas atsiskaityti šioje
  Tvarkoje nustatyta tvarka.
  4.6. Pirkėjas privalo atsiimti užsakytas prekes pats. Tais atvejais, kuomet
  prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau pats Pirkėjas jų atsiimti negali
  ir jas priima trečiasis asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui.
  4.7. Pirkėjas privalo Prekių pristatymo metu įvertinti prekių savybes (spalvą,
  komplektaciją, mechaninius paviršinius pakuotės ir/ar baldo pažeidimus) ir apie

  neatitikimus informuoti Prekes pristatantį asmenį bei pastabas įrašyti į pateikiamą
  sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių pristatymą įrodantį dokumentą. To
  nepadarius, laikoma, kad pristatymo metu Prekė trūkumų neturėjo.
  4.8. Pirkėjas įsigydas baldus privalo atkreipti dėmesį į jo technines
  charakteristikas, naudojamų medžiagų natūralias savybes, priežiūros būdus.
  4.9. Pirkėjas privalo laikytis šioje Tvarkoje nustatytų taisyklių.

  5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  5.1. Pardavėjas turi visas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos
  įstatymuose nustatytas teises.
  5.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį.
  Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to,
  jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
  5.3. Prieš sudarant sutartį Padavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti
  Pirkėjui informaciją pagal galiojančius įstatymų reikalavimus.
  5.4. Visais atvejais pateikti Pirkėjui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme
  numatytus kriterijus.
  5.5. Pardavėjas privalo organizuoti užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo
  pasirinktu būdu.
  5.6. Negalint įvykdyti užsakymo, apie tai informuoti Pirkėją, o Pirkėjui
  paprašius per 14 dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
  5.7. Pirkėjui atsisakius sutarties ir grąžinus užsakytas prekes pagal šiose
  Taisyklėse taikomas sąlygas, per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos, grąžinti
  Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.
  5.8. Nurodyti tikslias prekių kainas. Kainos nurodomos eurais su visais
  mokesčiais, įskaitant tuo metu taikomą PVM mokestį.

  6. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  6.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos atskirai
  prie kiekvienos prekės.
  6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduodamos prekės savo spalva, forma ar
  kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl
  Pirkėjo naudojamo vaizdo perdavimo priemonių ypatybių.
  6.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad
  prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
  6.4. Visoms prekėms taikoma 24 mėnesių garantija, nebent prie prekės
  aprašymo nurodyta kitaip.
  6.5. Pardavėjas teikia garantinį aptarnavimą tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir
  gamintojo.
  6.6. Garantinis aptarnavimas turi būti įvykdytas per kaip įmanoma trumpesnį
  laiką, tačiau ne ilgiau kaip 60 darbo dienų.

  7.1.1. komplektaciją;

  7.1.2. baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar
  nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų (subraižymų,
  sulaužymų, įdrėskimų ir pan.);
  7.1.3. pakuočių būklę.
  7.2. Pirkėjas priimdamas Prekes ir pasirašydamas ant pateikiamos sąskaitos
  faktūros, važtaraščio ar kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento,
  patvirtina, kad jis patikrino šių Taisyklių 7.1. p. nurodytus Prekių ir/ar pakuotės
  parametrus ir pretenzijų dėl jų neturi. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje,
  važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir minėtuose
  dokumentuose nepažymėjus ir nepateikus jokių pastebėjimų dėl pristatytų
  prekių, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų,
  kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui ar/ir prekės (-ių)
  komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių
  apžiūros metu) nėra.
  8. PREKĖS IR JŲ KAINA
  8.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis
  Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama
  Parduotuvėje.
  8.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti
  Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet
  neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus,
  prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.
  8.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie
  prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma
  vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas
  sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą. 
  8.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra
  įtrauktas prekės pristatymo mokestis.
  9. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  9.1. Minimali užsakymo Parduotuvėje halmarbaltika.lt vertė 20 Eur
  dvidešimt eurų) neįskaitant pristatymo sumos.
  9.2. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš nurodytų būdu:
  banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete.
  9.3. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą (ruošti siuntinį) tik po to, kai
  Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo
  sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už
  prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei
  24 (dvidešimt keturias) valandas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties
  sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo
  sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui. 

  9.4. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo
  susijusius nuostolius.
  10. PREKIŲ PRISTATYMAS
  10.1. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  10.2. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
  10.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose
  nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais,
  kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie
  užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių
  pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių
  aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir
  suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  10.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar
  pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės.
  10.5. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus
  privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas
  arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti
  dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo
  atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės
  pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
  10.6. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose
  Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir
  vienašališkai nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį bei pareikalauti
  atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų
  vykdymo. 

  11. TIESIOGINĖ RINKODARA
  XI.1. Pirkėjui išreiškus sutikimą, Pardavėjas organizuoja tiesioginės rinkodaros
  – reklamos, pristatymą Pirkėjui, visus pranešimus siunčiant Pirkėjo registracijos
  formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  11.2. Pardavėjas savo nuožiūra inicijuoja įvairias Parduotuvės akcijas.
  11.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų
  sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar
  panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės
  skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar
  patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų
  tiekėjų tinklų sutrikimų.
  12. KITOS NUOSTATOS
  12.1. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų
  aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
  12.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių
  kalba.
  12.3. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esantį turinį yra saugomos. Joks
  Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma,
  padaroma viešai prieinama, platinama ir/ar kitaip naudojama be išankstinio
  raštiško Pardavėjo sutikimo.

  13. GINČŲ SPRENDIMAS IR EGS PLATFORMA

  13.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją
  Taisyklių 4.2. punkte nurodyta tvarka.
  13.2. Pirkėjas be Taisyklių 4.2. p. nurodytų institucijų, t.y. Vartotojų teisių
  apsaugos tarnybos, turi teisę užpildyti prašymo formą EGS ginčų sprendimo
  platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ . 
  13.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl
  alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos
  reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos
  Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą:
   http://ec.europa.eu/odr/. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima
  prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama
  automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos
  Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių
  apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje,
  kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.  

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija